Güven, çalışanlarınızın sağlık ile ilgili tüm sorunlarını, uzman hekim
  ve donanımlı teknik kadrosu ile yerinde tedavi ederek, çalışanlarınızın işgücü ve
  zaman kaybına sebep olmadan, daha düşük maliyetlerle sizlere sunmayı
  amaçlamaktadır.
  İşyeri Hekimi:
  1 - İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda
  Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimler

  2 - İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş           sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş           sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak         veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara,

  3 - İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi             süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan
  halk sağlığı uzmanlarına,


  4 - Yurtdışından alınan ve yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi       veya eşdeğer belgeye sahip olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara,

                                                                                                                         "İşyeri Hekimi" denir

İşyeri hekimi, meslek hastalıklarının, kazalara bağlı aralanmaların ve maluliyetlerin önlenmesi için görev yapar. Ayrıca görev yaptığı işyerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının ve sağlık bilincinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmekte olup bu görevlerine ilaveten çalışanların periyodik muayeneleri ve poliklinik muayenelerini de yapmaktadır.

İşyeri Hekiminin Sorumlulukları Nelerdir?

a)    Rehberlik ve danışmanlık;

b)    Sağlık gözetimi;

c)    Eğitim ve bilgilendirme;

d)    İlgili birimlerle işbirliği yapmaktır.

İşyeri Hemşiresi:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşyeri Hemşiresi şu şekilde tanımlanmaktadır:  '' 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ''

 Genel olarak İşyeri Hemşiresinin Görevleri şunlardır;

 

- Revir Hizmetleri

 

          - Enjeksiyon

          - Pansuman

          - Aşılama Çalışmaları

          - İş sağlığı kayıtlarının tutulması

          - Eğitim

          - Danışmanlık